تصمیم گیری و خط مشی گذاری

اجرای خط مشی دولتی

3,000 تومان

تصمیم گیری و خط مشی گذاری

ارزیابی خط مشی

5,500 تومان

تصمیم گیری و خط مشی گذاری

ارزیابی خط مشی دولتی

6,500 تومان
فروش ویژه

تصمیم گیری و خط مشی گذاری

تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

32,000 تومان 16,000 تومان
فروش ویژه

تصمیم گیری و خط مشی گذاری

خط مشی

30,000 تومان 15,000 تومان

تصمیم گیری و خط مشی گذاری

سطح بوروکراسی

5,500 تومان
فروش ویژه

تصمیم گیری و خط مشی گذاری

فرایند خط مشی گذاری

18,000 تومان 9,000 تومان