ادراک

7,500 تومان

در 29 اسلاید به بررسی مطالب زیر پرداخته شده است.

  • چیستی ادراک
  • ساختار ادراکی
  • فرآیند ادراک و کاربرد عوامل موثر بر توجه بر توسعه کسب وکار
  • خطاهای ادراکی و کاربرد آن در هدایت کسب و کار
  • فرآیند ادراک اجتماعی
  • نظریه های اسناد
  • ادراک و سیکل اثربخشی
  • کاربرد ادراک در تصمیم گیری ها
ادراک

7,500 تومان