مدیریت منابع انسانی

85,000 تومان 40,000 تومان

در 287 اسلاید به بررسی  مديريت منابع انساني تالیف دكتر اسفنديار سعادت پرداخته شده است . مطالب زیر مورد بررسی قرار گرفته است.

  • ماهيت مديريت منابع انساني
  • سير تحولات مديريت منابع انساني و امور كاركنان
  • فرايند هاي مديريت منابع انساني
  • فرايند جذب منابع انساني
  • فرايند مديريت عملكرد منابع انساني
  • فرايند جبران خدمات و پاداش منابع انساني
  • فرايند توسعه منابع انساني
  • فرايند مديريت استراتژيك منابع انساني
مدیریت منابع انسانی

85,000 تومان 40,000 تومان