نقش شخصيت در رفتار

9,000 تومان 7,000 تومان

در 31 اسلاید به بررسی نقش شخصيت در رفتا ر طی مطالب زیر پرداخته شده است.

 • مقدمه
 • اهميت آگاهي مديران از موضوع شخصيت
 • تعريف و مفهوم شخصيت
 • عوامل تعيين كننده شخصيت
 • ويژگيهاي شخصيتي
 • شاخص پرز – بريكز
 • الگوي مبتني بر 5 ويژگي مهم
 • ويژگيهاي مهم شخصيتي كه بر رفتار سازماني اثر مي گذارند
 • نظزيه شخصيتي نوع A و نوع B
 • تناسب شغل و شخصيت ( نظريه هالند)
 • رويكرد مكاتب نظريه پرداز در خصوص شخصيت
 • نظريه دين اسلام در خصوص شخصيت
 • نظريه فرويد در خصوص شخصيت
 • ابعاد شخصيتي بر اساس نظريه تعاملي اريك برن
 • شخصيت سالم بر اساس نظريه بودن
نقش شخصيت در رفتار

9,000 تومان 7,000 تومان